Science Zen

SCIENCE ZEN: badanie dobrostanu oraz zadowolenia z jakości życia wśród polskich doktorantów i młodych naukowców

Po roku pracy nareszcie oddajemy w Wasze ręce pełen raport dotyczący samopoczucia i zdrowia psychicznego młodych pracowników naukowych. Raport jest efektem pilotażowych badań ilościowych i jakościowych, które rozpoczęliśmy już w kwietniu 2021 roku.

 

Rzetelna, interdyscyplinarna analiza danych i wypowiedzi respondentów pozwoliła nam pokazać charakter, skalę i natężenie problemów, z jakimi boryka się polska akademia.

 

W raporcie SCIENCE ZEN znajdziecie:

  • spectrum emocji i kosztów psychicznych jakich doświadczają doktoranci;

  • szczegółową analizę danych ilościowych i jakościowych;

  • osobiste historie z życie akademickiego;

  • ekspertyzy interdyscyplinarnego zespołu badaczy: socjologów, psychologów, terapeutów, lekarzy;

  • wnioski i rekomendacje dotyczące zmian praktyk w środowisku akademickim.

 

Nadrzędnym celem tego programu jest zainicjowanie debaty publicznej o dobrostanie młodych naukowców w Polsce, aby następnie móc podejmować próby realnych zmian.

Doktoranci i naukowcy potrzebują wsparcia: psychologicznego, instytucjonalnego i społecznego.

To nasza wspólna sprawa!

Diagnoza zdrowia psychicznego doktorantów to wyzwanie, które mimo swojego ogromnego znaczenia dla jakości rozwoju nauki w Polsce, jest zagadnieniem pomijanym w dotychczasowych badaniach naukowych. 

 

Publikacje naukowe dotyczące tego tematu przede wszystkim skupiały się na aspekcie psychologicznym i psychiatrycznym (Stubb et al., 2011) (Wellington, 2006) (Schmidt, 2014),  pomijając ogólne poczucie dobrostanu w kontekście roli społecznej doktoranta/doktorantki i zadań życia codziennego, jakie ta rola niesie.

 

W badaniu pilotażowym pragniemy lepiej poznać poziom rozprzestrzenienia zjawisk negatywnych tj. wypalenie zawodowe, mobbing, ale też stan ogólnego zadowolenia z życia wśród doktorantów w polskich uczelniach.

 

 

CEL

 

Celem badania jest rozpoznanie poczucia szczęścia oraz dobrostanu studentów szkół doktorskich oraz młodych pracowników naukowych działających w ramach polskich uczelni wyższych. Dobrostan rozumiemy, (wzorując się na definicjach stosowanych przez Brytyjskie Office of National Statistics oraz Amerykańskie Centre for Disease Control) jako subiektywne odczucie zadowolenia z własnego życia w różnych jego wymiarach. Badanie takie umożliwi identyfikację głównych barier, ograniczających możliwości polskich doktorantów oraz zwróci uwagę opinii publicznej na pozytywne, jak i negatywne zjawiska, zachodzące w polskich instytucjach naukowych. Docelowo, otrzymane wyniki badania mają posłużyć jako podstawa do rozwoju dobrych praktyk, które mogą być wprowadzone na uczelniach w celu poprawy poczucia zadowolenia, oraz motywacji doktorantów i młodych naukowców.

 

 

METODYKA

 

Badanie składa się z komponentu jakościowego oraz ilościowego.

Na etapie jakościowym przeprowadzone będą wywiady pogłębione (IDI) z wybranymi doktorantami polskich uczelni. W ramach wywiadów pogłębionych będziemy dokonywać  eksploracji wyróżniających się zagadnień oraz interesujących nas (jako doktorantów i młodych doktorów) kontekstów. Równocześnie celem badania jest poznanie perspektywy samych zainteresowanych.

 

Komponent ilościowy przyjmie formy badania ankietowego on-line, w którym – z  zagwarantowaniem anonimowości – doktoranci będą mogli udzielić odpowiedzi dotyczących ich doświadczeń na uczelni, przede wszystkim w kontekście zadowolenia z własnej pracy, wsparcia ze strony uczelni oraz doświadczania pozytywnych i negatywnych zjawisk, takich jak uznanie wartości ich pracy, mobbing, przepracowanie czy stres.

 

 

SPODZIEWANE REZULTATY

 

Poprzez rozpoznanie głównych czynników ograniczających możliwości doktorantów oraz obniżających ich dobrostan, możliwe będzie poprawienie jakości ich pracy. W oparciu o otrzymane wyniki możliwe będzie również opracowanie dobrych praktyk pozwalających na poprawę jakości pracy. Co więcej, poprawa społecznej świadomości na temat problemów napotykanych przez młodych naukowców pozwoli na zmianę obrazu naukowca w przestrzeni publicznej, poprzez uświadomienie, z jakiego rodzaju problemami mogą oni mieć do czynienia w swoim zawodowym życiu.

 

Szczegóły projektu:

CZAS TRWANIA

KWIECIEŃ – GRUDZIEŃ 2021

PRÓBA BADAWCZA

ILOŚCIOWA: 52

JAKOŚCIOWA: 22

PIERWSZE WYNIKI 

Media o projekcie: